ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN APPELSAP

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de stichting STICHTING APPELSAP, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34192184, en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die met Bezoekers van door haar georganiseerde Evenementen worden gesloten. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden als ook de Huisregels van Appelsap zijn online opvraagbaar en digitaal op te slaan via een speciale webpagina op de Website van Appelsap (www.appelsap.net/algemene-voorwaarden) en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

 

Artikel 1        Definities

Algemene Bezoekersvoorwaarden:   deze Algemene Bezoekersvoorwaarden die op Overeenkomst tussen de Bezoeker en Appelsap van toepassing zijn.

Appelsap: de stichting STICHTING APPELSAP, statutair gevestigd in Amsterdam, gevestigd en zaakdoende in (1071 VC) Amsterdam aan de Balthasar Floriszstraat 8, die zich bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het organiseren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord.

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met Appelsap in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met Appelsap een overeenkomst heeft gesloten.

Evenement: een (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege Appelsap op de Evenementenlocatie.

Evenementenlocatie: locatie waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het door of vanwege Appelsap te organiseren en/of te faciliteren Evenement.

Huisregels: de huisregels van Appelsap waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan Evenementen van Appelsap.

Overeenkomst: iedere verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen de Bezoeker en Appelsap die conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tot stand is gekomen en/of hieruit voortvloeit in verband met het bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en Appelsap van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door of vanwege Appelsap ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;

Toegangsbewijs: een bewijs, door of vanwege Appelsap verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs zoals ook vermeld op het Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten;

Social Media: de aan de Website en overige (promotionele) uitingen van of vanwege Appelsap specifiek gelieerde social media kanalen die op naam van Appelsap geregistreerd zijn.

Website: de website van Appelsap (www.appelsap.net) en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van Appelsap geregistreerd zijn.

 

Artikel 2        Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Appelsap en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.

2.2       Appelsap heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Appelsap zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website en/of Social Media te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker Appelsap hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

2.3       De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst Appelsap uitdrukkelijk van de hand.

2.4       De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.

 

Artikel 3        Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1       Informatie, aanbiedingen, mededelingen, (promotionele) acties en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door Appelsap en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. Appelsap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Appelsap en/of derden gedane mededelingen.

3.2       Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft gekocht bij Appelsap of een door Appelsap ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege Appelsap tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard.

 

Artikel 4        Toegang en Toegangsbewijs

4.1       De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van Appelsap, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.

4.2       Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie.

4.3       Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Appelsap.

4.4       Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Appelsap verstrekt document of een door of vanwege Appelsap verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld per e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie aan hem kan worden verstrekt. Appelsap garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.

4.5       Alleen aanschaf via Appelsap of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. De Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van Appelsap of van een door Appelsap ingeschakeld (Voor)verkoopadres.

4.6       Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting, te tonen.

4.7       Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

4.8       Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van Appelsap, haar licentiegevers en/of (Voor)verkoopadressen van het Toegangsbewijs te (doen) verwijderen en/of wijzigen.

4.9       Appelsap behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.


Artikel 5        Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen

5.1       Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken.

5.2       Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.

5.3       Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.

5.4       Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Appelsap gerechtigd zijn Toegangsbewijs aan te merken als ongeldig en is de Bezoeker aan Appelsap een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per Toegangsbewijs en € 250,= (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van Appelsap, waaronder het recht om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

 

Artikel 6        Aansprakelijkheid

6.1       Het reizen van en naar als ook het betreden en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.

6.2       Appelsap is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Appelsap en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Appelsap.

6.3       Appelsap is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.

6.4       Indien en voor zover Appelsap op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade en/of tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Appelsap zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Appelsap is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker Appelsap onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien Appelsap ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

6.5       Appelsap kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) Appelsap, zal Appelsap op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van € 250 (zegge: tweehonderd en vijftig euro).

6.6       Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar, toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door of vanwege Appelsap dan wel de verhuurder van de lockers twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij Appelsap of de verhuurder van de lockers kan afhalen.

Artikel 7        Annulering of verplaatsing Evenement

7.1       Appelsap is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal Appelsap op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs restitueren, uitgezonderd de service- en administratiekosten.

7.2       Appelsap is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Appelsap haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. Appelsap kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. Appelsap is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.

7.3       Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven in beginsel voor dat verplaatste Evenement geldig. Voor meer informatie kan de Bezoeker contact opnemen met Appelsap via info@appelsap.net.

7.4       Indien een Evenement door of vanwege Appelsap wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan Appelsap of aan een door Appelsap ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

 

Artikel 8        Huisregels Appelsap

8.1       Tenzij anders is bepaald in de Huisregels, dienen Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie in beginsel tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van Appelsap, van de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.2       Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van Appelsap zijn de Huisregels van Appelsap van toepassing. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van Appelsap en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van Appelsap en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van Appelsap en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.3       Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement.

8.4       Appelsap is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:

 1. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;
 2. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
 3. stelt noch Appelsap noch partijen die met toestemming van Appelsap gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
 4. doet jegens Appelsap en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
 5. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Appelsap in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden.

8.5       Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Appelsap, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.

8.6       Op de Evenementenlocatie is het slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken.

8.7       Appelsap zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van Appelsap en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:

 1. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren);
 2. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of
 3. een detectiepoort te passeren; en/of
 4. zich te legitimeren.

8.8       Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op of rond de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

8.9       Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.

8.10    Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

8.11    De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Appelsap en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen.

8.12    Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel genoemde (veiligheids)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of anderszins ontstane kosten.

 

Artikel 9        Overmacht 

Appelsap kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van Appelsap onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Appelsap het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.

 

Artikel 10     Privacy en persoonsgegevens

10.1    Door het sluiten van een Overeenkomst met Appelsap kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege Appelsap verwerkt.

10.2    Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het privacybeleid van Appelsap van toepassing dat te raadplegen is op de Website. Appelsap gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.3    Bij het sluiten van de Overeenkomst met Appelsap geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van Appelsap.

10.4    Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan Appelsap deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

 

Artikel 11     Klachten

11.1 Appelsap zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. Appelsap tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van Appelsap, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar info@appelsap.net. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij Appelsap te worden gemeld.

 

Artikel 12     Geschillen

12.1    Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2    Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en Appelsap ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

12.3    Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

 

Aldus opgemaakt in Amsterdam, 1-8-2014

HUISREGELS APPELSAP FRESH MUSIC FESTIVAL 2019

Om het verblijf voor alle bezoekers van het festival zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden de volgende huisregels:

 • De organisatie van het festival kan haar bezoekers altijd vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Onze adviesleeftijd is 16 jaar of ouder, maar iedereen is welkom. Kinderen onder de 12 zijn toegestaan mits onder begeleiding van iemand van 18 of ouder.
 • Alle bezoekers dienen hun ticket vooraf om te wisselen voor een 18 + of een 18- bandje op vertoon van ticket en ID bij de speciale balie voor de entree. Geen 18 + of 18- bandje is geen toegang tot het festivalterrein.
 • Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel wordt er bij de bar gevraagd om een ’18+ armband’. Deze zijn verplicht op te halen bij de speciale balie voor de entree op vertoon van ticket en ID.
 • Na het verlaten van het festivalterrein is het niet mogelijk om terug te komen met hetzelfde entreebewijs.
 • Het festival hanteert een Zero Tolerance beleid t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, voorgedraaide joints zijn niet toegestaan.
 • Lachgas is verboden
 • In het kader van de veiligheid zal de beveiliging van het festival de bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, (eigen) plastic flessen, blik, spuitbussen, vuurwerk, (hard)drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel (eigen) etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan.
 • Bezoekers van het festival betreden het festivalterrein op eigen risico. De organisatie van het festival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van organisatie van het festival, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen in de directe nabijheid van geluidsbronnen, deze zijn te verkrijgen bij de entree van het festival.
 • Bezoekers van het festival dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan.
 • Selfiesticks zijn niet toegestaan. 
 • Roken in tenten is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten de behoefte te doen.
 • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door het festival niet getolereerd.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan promotiemateriaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.
 • Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Bij het betreden en verlaten van het festival dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.
 • Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen door de organisatie van het festival.
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van het festival te allen tijde op te volgen.
 • Bezoekers die zich niet aan de huisregels van het festival houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

PRIVACY STATEMENT APPELSAP

Artikel 1        Definities 

Appelsap: de stichting STICHTING APPELSAP, statutair gevestigd in Amsterdam, gevestigd en zaakdoende in (1016 BW) Amsterdam aan de Herengracht 270, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34192184, die zich onder andere bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het organiseren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord.

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met Appelsap in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met Appelsap een overeenkomst heeft gesloten.

Evenement: een (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege Appelsap op de Evenementenlocatie.

Social Media: de aan de Website en overige (promotionele) uitingen van of vanwege Appelsap specifiek gelieerde social media kanalen die door of vanwege Appelsap geregistreerd zijn c.q. gebruikt worden.

Website(s): de website van Appelsap (www.appelsap.net) en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van Appelsap geregistreerd zijn, inclusief eventuele speciale daaraan gekoppelde app’s geëxploiteerd door of vanwege Appelsap.

 

Artikel 2        Identiteit Appelsap

2.1       Appelsap hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met gegevens van haar Bezoekers. Appelsap verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In dit Privacystatement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Appelsap. Dit Privacystatement heeft betrekking op het gebruik dat Appelsap kan (doen) maken van persoonsgegevens van Bezoekers van haar Website(s), Social Media en/of van Evenementen die zich via de Website(s) en/of Social Media hebben geregistreerd.

2.2       Appelsap is statutair gevestigd in Amsterdam, en gevestigd en zaakdoende in (1016 BW) Amsterdam aan de Herengracht 270. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 34192184. Appelsap is bereikbaar via het e-mailadres privacy@appelsap.net.

2.3       Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Echter om gebruik te kunnen maken van sommige diensten is het verstrekken van een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

 

Artikel 3        Welke gegevens verzamelt Appelsap?

3.1 Voor het bezoek aan een of meerdere Evenementen worden Bezoekers gevraagd zich bij Appelsap te registreren. Bij deze registratie kan Appelsap de Bezoeker om de volgende gegevens (hierna: Registratiegegevens) vragen:

–        Naam;

–        Geslacht;

–        E-mailadres;

–        Telefoonnummer;

–        Werkfunctie;

–        Adres;

–        Inlognaam en wachtwoord;

–        Bedrijfsgegevens, waaronder bedrijfsnaam, land, adres, stad, postcode, telefoonnummer, bedrijfse-mail;

–        Gegevens over sociale netwerk profielen en online media, waaronder website(s), LinkedIn, Twitter, Facebook, Soundcloud, Instagram.

3.2 Door Appelsap kunnen tevens locatiegegevens worden verkregen van Bezoekers die betrekking hebben op de evenementlocaties die de Bezoeker in het kader van het Evenement heeft bezocht, zoals bijvoorbeeld verschillende podia (hierna: Locatiegegevens). Deze Locatiegegevens kunnen door Appelsap worden verkregen als de Bezoeker zich in het desbetreffende geval met een polsbandje met daarin een elektronische chip incheckt bij het bezoeken van de betreffende evenementlocaties en worden in beginsel uitsluitend geanonimiseerd verwerkt in het kader van statistiek en de verbetering van de dienstverlening van Appelsap. Uitsluitend indien de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming verleent, kunnen deze gegevens ook niet geanonimiseerd worden verwerkt en gebruikt.

3.3  Door Appelsap kunnen tevens gegevens worden verkregen over interesses, aankoopgedrag of wensen van Bezoekers (hierna: Commerciële Gegevens). Naast dat een Bezoeker deze Commerciële Gegevens bij ons vermeld kunnen Commerciële Gegevens bij Appelsap ook bekend zijn bijvoorbeeld omdat de Bezoeker haar daartoe toegang heeft geboden, zoals bijvoorbeeld via Facebook, of omdat Appelsap die Commerciële Gegevens kan herleiden uit de manier waarop de Bezoeker de Website(s) en/of Social Media (ook apps) gebruikt dan wel elders via derde partijen aankopen heeft gedaan die voortvloeien uit het gebruik van de Website(s) en/of Social Media (ook apps). Ook leggen de servers van Appelsap automatisch surfgegevens van de Bezoeker vast, zoals bijvoorbeeld IP-adressen, tijdstip van bezoek, browsersoort en welke functionaliteiten gebruikt worden (hierna: Surfgegevens). Appelsap kan deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens uitwisselen met haar eigen partners c.q. groepsmaatschappijen en kan deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens van de verschillende producten en diensten die de Bezoeker afneemt samenvoegen in een profiel. Uitsluitend indien de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming verleent, kunnen deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens ook niet geanonimiseerd worden verwerkt en gebruikt worden. Mocht de Bezoeker bezwaar hebben tegen verdere verwerking van Commerciële Gegevens en Surfgegevens, dan dient hij dat direct kenbaar te maken via privacy@appelsap.net.

 

Artikel 4        Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

4.1       Appelsap gebruikt de persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met de Bezoeker sluit zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

4.2       Registratiegegevens worden gebruikt om de op de Website(s) en/of via Social Media bestelde producten aan de juiste persoon te kunnen leveren, om via registratie te kunnen verifiëren wie recht heeft op bestelde tickets en de op basis daarvan te verschaffen polsbandjes. Tevens wordt met de registratie en koppeling van tickets aan de Bezoeker voorkomen dat tickets door of vanwege de Bezoeker kunnen worden verhandeld.

4.3       Registratiegegevens van de Bezoeker kunnen worden gebruikt om een account aan te maken op de Website(s) en/of Social Media van Appelsap.

4.4       Voor eventueel gebruik van een persoonlijk e-mailadres en telefoonnummer wordt altijd eerst de ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker gevraagd.

4.5       De Locatiegegevens van Bezoekers worden uitsluitend intern en geanonimiseerd gebruikt om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen. Op die manier kan Appelsap haar dienstverlening verbeteren, omdat daarmee duidelijk wordt welke (onderdelen van) Evenementen populair waren en welke niet en op deze manier in de toekomst aan te sluiten op de kennelijke behoefte en wensen van Bezoekers. Uitsluitend indien de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent, kunnen deze Locatiegegevens ook niet geanonimiseerd worden gebruikt.

4.6       Appelsap kan van tijd tot tijd de Registratiegegevens gebruiken om contact met Bezoekers op te (doen) nemen in het kader van marktonderzoek.

4.7       Behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Bezoeker, bijvoorbeeld om producten of tickets te kunnen leveren, worden persoonsgegevens nimmer zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Bezoeker doorgegeven aan derden.

4.8       Appelsap gebruikt Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens, alleen met de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker en deze toestemming niet is ingetrokken via privacy@appelsap.net, ten behoeve van: (i) het op basis van deze gegevens kunnen (doen) aanbieden, leveren en factureren van overeengekomen producten, diensten en/of informatie, als ook dergelijke producten, diensten en/of informatie of aanbiedingen daartoe te kunnen (doen) aanpassen aan de behoefte en wensen van de Bezoeker en als de Bezoeker dat wenst, de gelegenheid te geven informatie uit te (doen) wisselen met anderen, (ii) het kunnen doen van (gerichte) aanbiedingen via advertentie(s), email en/of social media netwerken, en de Bezoeker op de hoogte te houden van het laatste nieuws en/of updates en/ of service mededelingen, (iii) het in technische zin kunnen onderhouden en/of verbeteren van de Website(s) en/of Social Media, (iv) het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en om fraude, diefstal of misbruik op te sporen, (v) het kunnen verhuren van gegevens in elektronische vorm aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen die producten of diensten kunnen aanbieden, (vi) het kunnen doen van marktonderzoek, (vii) het kunnen maken van analyses van het bezoek, gebruik en afname van producten en diensten, (viii) ter bepaling van een toekomstige strategie, (ix) het kunnen ontvangen van gegevens omtrent het aankoopgedrag via/van derde partijen zoals affiliate marketeers, als een aankoop elders uit het gebruik van de Website(s) en/of Social Media (ook apps) voortvloeit, (x) het kunnen updaten van het persoonlijke profiel van de Bezoeker en (xi) de Bezoeker in staat te stellen mee te doen aan speciale commerciële c.q. promotionele acties van zorgvuldig door Appelsap geselecteerde derden. Als de Bezoeker bij de aankoop elders gegevens verstrekt aan de betreffende verkopende partij of tussenpersoon, heeft Appelsap geen invloed op wat deze partij of tussenpersoon eventueel met die gegevens doet. Op een dergelijke gegevensverwerking door deze partij of tussenpersoon zijn mogelijk diens privacy- beleid en voorwaarden van toepassing. De betreffende partij of tussenpersoon zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt.

 

Artikel 5        Social Media

5.1       In het desbetreffende geval kunnen via een polsbandje Locatiegegevens van een Bezoeker worden gekoppeld aan diens profiel op de geselecteerde Social Media. Uitsluitend indien de Bezoeker hiermee zelf uitdrukkelijk instemt door van deze functionaliteit gebruik te maken, kunnen die Locatiegegevens via Appelsap bij de betreffende Social Media worden gebruikt. Op welke wijze welke informatie openbaar wordt gemaakt hangt af van de privacyinstellingen van het profiel van de betreffende Bezoeker.

5.2       De betreffende social media netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Voor dit gebruik, waaronder cookies die de social media netwerken daarmee bijvoorbeeld kunnen plaatsen, zijn de betreffende social media netwerken verantwoordelijk, en zijn hun privacyverklaringen en voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 6        Cookies en surfgegevens

6.1       Appelsap kan automatisch gegeneerde informatie verzamelen over het surfgedrag van Bezoekers. Deze Surfgegevens bestaan onder meer uit het IP-adres en cookies. De servers van Appelsap leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van bezoek aan de Website(s) en de Social Media van PAR-T. Deze Surfgegevens kunnen door Appelsap worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) en Social Media statistisch te analyseren en de Website(s) en Social Media te optimaliseren. Surfgegevens worden door Appelsap (voor zover mogelijk) geanonimiseerd.

6.2       Om de Website(s) en Social Media goed te laten functioneren is Appelsap gerechtigd om, net als de meeste websites, gebruik te maken van cookies waarmee informatie kan worden vergaard om het navigeren in de Website(s) en op Social Media te vergemakkelijken. Deze cookies zijn tekstbestandjes die op de computer van de Bezoeker van de Website(s) en/of Social Media worden opgeslagen met daarin gegevens die nodig zijn om het bezoek aan de Website(s) en/of Social Media zo goed mogelijk te laten verlopen, zoals het onthouden van de persoonlijke instellingen van de Bezoeker, waaronder taalinstellingenen de voorkeur voor mobiel of desktop, de inhoud van een winkelmandje en/of het onthouden dat een Bezoeker is ingelogd en de Bezoeker automatisch opnieuw in te loggen. Via de instellingen van de webbrowser kunnen deze cookies worden uitgezet.

6.3       Daarnaast maakt Appelsap gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website(s) en/of Social Media. Deze informatie wordt (inclusief IP adres) uitsluitend aan Google verstrekt om gebruik te maken van het statistiekprogramma van Google. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de dienst (het statistiekprogramma) aan Appelsap te kunnen aanbieden. Via de Website(s) en/of Social Media worden ook cookies geplaatst in het kader van Google Analytics. Appelsap heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen statistische informatie doet.

6.4       Tevens kunnen via de Website(s) en/of Social Media cookies worden geplaatst en gelezen door (andere) social media netwerken zoals Facebook en Twitter. Op het gebruik door die partijen heeft Appelsap geen invloed. Deze social media netwerken zoals Facebook en Twitter zijn voor dit gebruik van cookies verantwoordelijk en hun privacyverklaringen en voorwaarden zijn daarop van toepassing.

 

Artikel 7        Doorgifte aan derden

7.1       Appelsap geeft (persoons)gegevens van Bezoekers slechts aan derden door als de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven en deze toestemming niet is ingetrokken via privacy@appelsap.net.

7.2       Door akkoord te gaan met dit Privacystatement, geeft de Bezoeker Appelsap uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming om diens Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens aan zorgvuldig door Appelsap geselecteerde derde partijen te verstrekken, die direct betrokken zijn bij de Website(s), Social Media en/of het Evenement, en alleen voor zover dit noodzakelijk is in verband met de hierboven genoemde doeleinden, waaronder commerciële doeleinden.

7.3       Alleen als een Bezoeker daarvoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven en deze toestemming niet is ingetrokken via het e-mailadres privacy@appelsap.net., kan Appelsap Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens gebruiken en/of doorgeven aan door haar zorgvuldig geselecteerde derde partijen, meer in het bijzonder voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van die derde partijen over hun producten en diensten.

7.4       Appelsap kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Appelsap te garanderen.

7.5       Omdat Appelsap bij haar dienstverlening gebruik maakt van bewerkers, die in opdracht van Appelsap producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting, kan Appelsap die gegevens ook aan die bewerkers verstrekken uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor die leveringsverplichting.

7.6       Tot slot kan Appelsap bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal Bezoekers dat gebruik maakt van bepaalde onderdelen van de Website(s) en/of Social Media en/of bepaalde Evenementen heeft bezocht. Aan de hand van deze gegevens kan de Bezoeker door die derden niet worden geïdentificeerd.

 

Artikel 8        Minderjarigen

Als de Bezoeker nog geen 16 jaar oud is, moeten diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte zijn van dit Privacystatement voordat de Bezoeker zich kan registreren om de Website(s) en/of Social Media te gebruiken.

 

Artikel 9        Bewaartermijn

Appelsap bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten.

 

Artikel 10     Inzage en correctie

De Bezoeker dient er voor te zorgen dat Appelsap altijd over de juiste persoonsgegevens beschikt. De Bezoeker kan Appelsap via het e-mailadres privacy@appelsap.net schriftelijk verzoeken om inzage in en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

 

Artikel 11     Beveiliging

11.1    Appelsap garandeert met de persoonsgegevens uitermate zorgvuldig om te gaan en deze niet te gebruiken voor andere doeleinden die niet onder bovengenoemde doeleinden kunnen worden verstaan.

11.2    Appelsap neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens beveiligd zijn tegen diefstal. Uitsluitend haar eigen werknemers die belast zijn met de accounts en de Website(s) en/of Social Media hebben, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, toegang tot de gegevens en uitsluitend ter gebruik voor bovengenoemde doeleinden.

 

Artikel 12     Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Appelsap behoudt zich het recht voor om dit privacy- en cookiebeleid aan te passen en  adviseert de Bezoekers dan ook regelmatig op de Website(s) en/of Social Media het actuele Privacystatement te bekijken om te controleren of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Appelsap de Bezoekers hiervan duidelijk op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via e-mail of messages.

 

Dit Privacystatement is laatst gewijzigd en gepubliceerd op 1-2-2015